«ΦΟΙΒΟΣ» προς Αν.Υπ. ΠΑΙΘΠΑ κ. Κ. Τζαβάρα | 30-04-13

Αγαπητοί συνάδελφοι

Σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας επιστολή του Οργανισμού μας προς τον Αν. Υπουργό Παιδείας  και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού κο Κων/νο Τζαβάρα, σχετικά με «ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ», με τις θέσεις και τις παρατηρήσεις μας όσον αφορά τη διαπίστωσή μας οτι το συγκεκριμένο περιεχόμενο  αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία, και για τις δέουσες διορθώσεις.
(Η σχετική ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ επισυνάπτεται).

Ακολουθεί η σχετική επιστολή προς τον Αν. Υπουργό ΠΑΙΘΠΑ:ΠΡΟΣ:       Κύριο Κωνσταντίνο Τζαβάρα,       Αν. Υπουργό Παιδείας  και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού                   Μπουμπουλίνας 20-22, 106 82 Αθήνα

Αθήνα      30-04-2013

   Αρ. Πρωτ:           073

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ –

 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

1. Ο Οργανισμός μας έχει μέλη φωτογράφους, κάποιοι εκ των οποίων επιθυμούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς εικαστικής φωτογράφισης Αρχαιολογικών Θέσεων, όπως αυτοί προκηρύσσονται με βάση πρότυπα τεύχη που δημοσιεύονται από το Υπουργείο Σας (επί παραδείγματι το «ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 3/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΛΙΜΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΩΝ»).

Κριτήριο Ανάθεσης αυτών των διαγωνισμών αναγράφεται ότι είναι η «χαμηλότερη τιμή» και επιπλέον στο Παράρτημα Α’ των τεχνικών Προδιαγραφών της Προκήρυξης συνδέεται η δυνατότητα απαίτησης της Αναθέτουσας Αρχής για προσκόμιση παραστατικών νόμιμης ιδιοκτησίας ή ενοικίασης του χρησιμοποιηθέντος εξοπλισμού από τον Ανάδοχο με το «copyright» του παραδοθησόμενου φωτογραφικού έργου.
2. Το περιεχόμενο, όμως, των εν λόγω προτύπων τευχών διαπιστώνεται ότι εκ συγγνωστής πλάνης αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία διότι :

– αφ’ ενός πρόκειται στην πραγματικότητα για τεύχη Προκήρυξης διαγωνισμού με Κριτήριο Ανάθεσης την «…πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά…»,

– αφ’ ετέρου εμπεριέχει διατάξεις – όρους που έμμεσα περιορίζουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό,

ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥΣ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

3. Από το περιεχόμενο των διατάξεων του άρθρου 10  (Περιεχόμενα φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ») και της παρ. 3 (Αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς) του άρθρου 12 [Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης Προσφορών – Ανάδειξη μειοδότη (Προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή)] των προτύπων τευχών, καταδεικνύεται ότι η Προκήρυξη προβλέπει ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Συνεπώς, πρόκειται για Προκήρυξη διαγωνισμού με Κριτήριο Ανάθεσης την «…πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά…» και όχι την «χαμηλότερη τιμή». Το Κριτήριο Ανάθεσης της «χαμηλότερης τιμής» θα ίσχυε εφ’όσον δεν υπήρχαν διατάξεις / όροι της αναφορικά με Τεχνική Προσφορά και με την Αξιολόγησή της.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ-ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΜΜΕΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ

4.1. Αναφορικά με τον όρο:

«….Ειδικά για το λόγο αυτό, θα πρέπει να μπορεί, για λόγους copyright, να προσκομίσει,
σε περίπτωση που του ζητηθεί από την Α.Α., παραστατικά νόμιμης ιδιοκτησίας ή ενοικίασης του χρησιμοποιηθέντος εξοπλισμού, από τα οποία να προκύπτει το δικαίωμά του στο
copyright

που εμπεριέχεται στην αρχή της 3ης παραγράφου από την αρχή της σελ. 22 του εγγράφου ΑΔΑ: ΒΕΑΣΓ-ΔΦ8 [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ] σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 12 [Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης Προσφορών – Ανάδειξη μειοδότη (Προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή)] του τεύχους της Προκήρυξης , ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΩΣ ΑΝΩ ΕΔΑΦΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ, ΜΕΣΩ ΕΓΚΑΙΡΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΣΟΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10 ΠΛΗΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.

4.2.Ο προαναφερόμενος όρος είναι διατυπωμένος εσφαλμένα και σε έγγραφο (Τεχνικές Προδιαγραφές της Προσφοράς) όπου δεν θα έπρεπε να αναγράφεται καθώς εκλαμβάνεται ως τεχνική προϋπόθεση της αρτιότητας της Προσφοράς, ΔΙΟΤΙ:

4.2.1. Η πνευματική ιδιοκτησία, σύμφωνα με το Ν. 2121/93, δεν προϋποθέτει ούτε κατοχυρώνεται με κτήση παραστατικών νόμιμης ιδιοκτησίας ή ενοικίασης του χρησιμοποιηθέντος εξοπλισμού.

4.2.2. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 6, Ν. 2121/93 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ -ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ):

«1. Ο δημιουργός ενός έργου είναι ο αρχικός δικαιούχος του περιουσιακού και του ηθικού δικαιώματος επί του έργου.

2. Τα δικαιώματα αποκτώνται πρωτογενώς χωρίς διατυπώσεις.»

4.2.3. Ως εκ τούτου είναι σε αντίθεση με το Νόμο ο προαναφερόμενος όρος/προϋπόθεση που τίθεται στην Προκήρυξη.

4.2.4. Ακόμη και αν κάποιος ισχυρίζονταν ότι η Κοινοτική νομοθεσία επιτρέπει τη «δάνεια εμπειρία» (Οδηγίες ΕΕ 2004/17 και 2004/18 για έργα, μελέτες και προμήθειες εξειδικευμένων τομέων και μη), δηλαδή την εκχώρηση του δικαιώματος να γίνει χρήση εξοπλισμού ή τεχνικής εμπειρίας ή ανθρώπινου δυναμικού ή χρηματοοικονομικής ικανότητας τρίτου που εκχωρεί τέτοιο δικαίωμα χρήσης με έγγραφη σύμβαση αποκλειστικά σε τυχόντα υποψήφιο προσφέροντα, θα πρέπει να επισημανθεί ότι αυτή η νομοθεσία της ΕΕ δεν ισχύει στην παρούσα περίπτωση καθώς

(α) τα αντίστοιχα κατώφλιά της είναι πολύ υψηλότερα του συμβατικού αντιτίμου/προϋπολογισμού προκήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού,

(β) το εικαστικό αντικείμενο του εν λόγω διαγωνισμού δεν εμπίπτει στα αντικείμενα αυτών των Οδηγιών,

(γ) τα ζητούμενα «…παραστατικά νόμιμης ιδιοκτησίας ή ενοικίασης του χρησιμοποιηθέντος εξοπλισμού, από τα οποία να προκύπτει το δικαίωμά του στο copyright…»  συνιστούν διάταξη-όρο που περιορίζει τον ελεύθερο ανταγωνισμό.

4.2.5. Επιπρόσθετα ακόμη και αν κάποιος ισχυρίζονταν ότι η Ελληνική νομοθεσία προβλέπει τη δυνατότητα καθορισμού προϋποθέσεων σε Προκηρύξεις διαγωνισμών, επισημαίνεται ότι αυτές δεν πρέπει να αντίκεινται στις αρχές της ισότιμης αξιολόγησης των υποψηφίων προσφερόντων και της διαφάνειας.

ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΑΝΑΔΟΧΟ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Ο ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙ’ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΣΕ ΟΥΔΕΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕ, ΤΕΤΟΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

4.2.6. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τη νομολογία, σε Δημόσιους Διαγωνισμούς απαγορεύεται ο ορισμός τεχνικών προδιαγραφών που προσδιορίζουν προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή μεθόδους επεξεργασίας με αποτέλεσμα να ευνοούνται ορισμένες επιχειρήσεις ή προϊόντα. Στην προκειμένη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή φέρεται να περιπίπτει σε αντιφάσεις όσον αφορά το ζήτημα αν επιβάλλεται για νόμιμο λόγο, κατ΄ εξαίρεσιν της ως άνω απαγορεύσεως, η απαίτηση με τη Προκήρυξη και για παραστατικά νόμιμης ιδιοκτησίας ή ενοικίασης συγκεκριμένου τεχνικού εξοπλισμού, που στην πράξη μπορούν να προσκομισθούν με την Προσφορά (για την αρτιότητά της) μόνο σε σχέση με ήδη χρησιμοποιημένο εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί για την εν λόγω Διαγωνιστική διαδικασία και όχι από προσφέροντες που δεν έχουν τέτοιο τεχνικό εξοπλισμό και θα υποχρεωθούν -για την υποβολή της προσφοράς και προκειμένου να μην «υπάρξει οποιαδήποτε ασάφεια αυτής»- είτε να αποκτήσουν καινουργή τέτοιο τεχνικό φωτογραφικό εξοπλισμό ή να καταφύγουν σε κοστοβόρες δεσμεύσεις, που ίσως καταστούν αχρείαστες εφ’όσον δεν τους ανατεθεί τελικά η σύμβαση.

4.2.7.Ακόμη όμως και αν υποτεθεί ότι τέτοιος περιορισμός θα ήταν αναγκαίος (ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι) για να εξυπηρετήσουν αποτελεσματικά τις ανάγκες για την κάλυψη των οποίων τίθενται, κατά την κρίση της αρμόδιας Αναθέτουσας Αρχής, κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από τα στοιχεία της Προκήρυξης. Αντιθέτως, οι ως άνω τεθείσες προδιαγραφές («παραστατικά νόμιμης ιδιοκτησίας ή ενοικίασης» συγκεκριμένου τεχνικού εξοπλισμού) έχουν ως αποτέλεσμα να αποκλείονται οι περισσότεροι φωτογράφοι που δεν έχουν τον ίδιο τεχνικό φωτογραφικό εξοπλισμό και κατ’ αυτό τον τρόπο δεν επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής στο διαγωνισμό, ενώ ευνοούνται άλλοι διαγωνιζόμενοι που υποβάλλουν Προσφορά βασισμένοι σε τεχνικό φωτογραφικό εξοπλισμό χρησιμοποιημένο σε προηγούμενες παρόμοιες συμβάσεις που έχουν ανατεθεί στο παρελθόν από το Υπουργείο και αντίστοιχα Μουσεία και μάλιστα χωρίς να αιτιολογείται επαρκώς η αναγκαιότητα της θέσπισης των επίμαχων ανωτέρω όρων της διακήρυξης σε συνάφεια προς τις εξυπηρετούμενες ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής (βλ. ΣτΕ ΕΑ  466/2007)

 

5.1. Οι ως άνω όροι είναι σε ευθεία αντίθεση με την εθνική νομοθεσία και την νομοθεσία της Ε.Ε., αναφορικά με την διαδικασία διεξαγωγής του Διαγωνισμού και την τήρηση των αρχών του ελεύθερου ανταγωνισμού.

 

5.2. Ειδικά με τον ως άνω αντίθετο προς το νόμο όρο των Τεχνικών Προδιαγραφών της Προκήρυξης της Αναθέτουσας Αρχής δημιουργείται, αφ’ ενός, διαγωνιστικό μειονέκτημα στην πλειονότητα των τυχόντων υποψηφίων φωτογράφων και, αφ’ ετέρου, διαγωνιστικό πλεονέκτημα σε όσους διαγωνιζόμενους έχουν ήδη αγοράσει τέτοιον τεχνικό εξοπλισμό κατά την υποβολή της προσφοράς (άρα θα είναι χρησιμοποιημένο κατά την εκτέλεση της σύμβασης, αν τους ανατεθεί) ή έχουν δικαίωμα χρήσης χρησιμοποιημένου τέτοιου τεχνικού φωτογραφικού εξοπλισμού και, συνεπώς, αποκλείονται οι [νέοι] υποψήφιοι που επιθυμούν και υποβάλουν την Προσφορά τους για να εισέλθουν στην αγορά.

 

6. ΣΥΝΕΠΩΣ, κατόπιν των ανωτέρω και γνωρίζοντας την ευαισθησία Σας σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και ορθής απόδοσης της ερμηνείας κι εφαρμογής κανόνων διοικητικού δικαίου στην πράξη καθώς και την πολύτιμη νομική εμπειρία Σας, Παρακαλούμε Θερμά να μεριμνήσετε για να προβεί η Αναθέτουσα Αρχή  στις δέουσες διορθώσεις των προτύπων Τευχών Προκήρυξης Διαγωνισμών και να δημοσιευθεί έγκαιρα η αντίστοιχη διευκρίνιση αναφορικά με τον προαναφερόμενο Διαγωνισμό, τουλάχιστον 10 πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Με Εκτίμηση

Για τον ΟΣΔ ΦΟΙΒΟΣ Συν.Π.Ε.

Γεώργιος Παπαθανασίου

Πρόεδρος Δ.Σ.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s